تقویت و رشد گیاهان با سالیسیلیک اسید

سالیسیلیک اسید که به عنوان شبه هورمون در نظر گرفته میشود نقش مهمی در تنظیم رشد و نمو گیاهان دارد.این ماده در پوست درخت بید موجود است که در گذشته از پوست و برگ درخت بید برای تنظیم رشد گیاهان استفاده میکردند.سالیسیلیک اسید توسط سلول های ریشه تولید میشود و نقش مهمی در تنظیم فرآیند های فیزیولوژیک مثل رشد و نمو گیاه ، جذب یون، فتوسنتز ، جوانه زنی و ... دارد. مهم ترین نقش سالیسیلیک اسید در گیاهان پاسخ به تنش شوری است که از گیاهان در برابر بسیاری از تنش های غیر زنده حمایت میکند.این ماده تحت تاثیر تنش شوری و خشکی در بافت های گیاه تجمع میابد و مقاومت گیاه را بیشتر میکند. این ماده را میتوان به سه روش پیش تیمار بذر ، محلول پاشی شاخساره ای خوشه ها و محلول در محیط رشد بکار برد

  • روش اول : برای تیمار بذرها را پیش از کشت در محلول رقیق سالیسیلیک اسید به مدت 8 تا 24 ساعت خیسانده میشود.پ
  • روش دوم : در مرحله طویل شدن ساقه یا مراحل دیگر رشد بوته ها را به صورت شاخساره تحت محلول پاشید اسید سالیسیلیک قرار میگیرند
  • اسید سالیسیلیک به صورت محلول در محیط کشت ریشه در سیستم های هیدروپونیک استفاده میشود.
۵
از ۵
۹ مشارکت کننده