اول از ضد آفتاب استفاده کنیم یا از مرطوب کننده؟

اول مرطوب کننده یا ضدآفتاب

یکی از سوالاتی که این روزها خیلی ابهام آمیز و گیچ کننده شده این است که اول مرطوب کننده بزنم یا ضدآفتاب؟
از آنجا که پارامترها و متغیرهای زیادی وجود داردپاسخ این سوال بسته به نوع مرطوب کننده و ضد آفتاب بستگی دارد
مرطوب کننده ها انواع دارند:
مرطوب کننده های سبک که جاذب الرطوبه بیشتر و پوشاننده کمتر دارند
مرطوب کننده های سنگین که جاذب الرطوبه کمتر و پوشاننده بیشتر دارند

ضدآفتاب ها هم انواع دارند:
ضدآفتاب های شیمیایی
ضدآفتاب های فیزیکی
ضدآفتاب های ترکیبی (شامل هم فیلترهای فیزیکی و هم شیمیایی)

حالت های مختلفی می تواند در نظر گرفته شود:
1- روی پوست مرطوب کننده سبک زده شود و سپس ضدآفتاب: این بهترین حالت است
2- روی پوست مرطوب کننده سنگین زده شود بعد ضدآفتاب فیزیکی: برای ضدآفتاب های فیزیکی مشکل خاصی بوجود نمی آید
3- روی پوست مرطوب کننده سنگین زده شود بعد ضدآفتاب شیمیایی: شیمیایی های ابدوست که اصلا جذب نمی شوند. شیمیایی های چربی دوست هم اگر مرطوب کننده خیلی سنگین باشد جذب شان با مشکل مواجه می شود و بنابراین عملکرد ضدآفتاب کاهش می یابد.
4- اول ضدآفتاب فیزیکی زده شود بعد مرطوب کننده: در این صورت ضدآفتاب پاک می شود یا در بهترین حالت فیلترهای فرابنفش روی پوست جابجا می شود. بنابراین مناسب نیست
5- اول ضدآفتاب شیمیایی زده شود بعد مرطوب کننده: در این صورت آن بخش از فیلترهای ضدآفتاب که جذب پوست شده پاک نمی شود اما آن بخش که روی سطح پوست مانده و جذب نشده، ممکن است پاک شود. بنابراین این حالت هم زیادجالب نیست
6- ضدآفتاب ترکیبی زده شود و روی آن مرطوب کننده: در این صورت بخش فیزیکی پاک می شود. شیمیایی هایی که جذب پوست نشده هم پاک می شود. فقط آن بخشی از ضدآفتاب که شیمیایی بوده و جذب پوست شده، باقی خواهد ماند.

بدیهی است که در بین حالت های برشمرده، بهترین حالت استفاده از مرطوب کننده سبک، سپس ضدآفتاب است.
نکته آخر: بهتر است ضدآفتابی انتخاب کنید که خودش مرطوب کننده داشته باشد و نیاز نباشد شما از مرطوب کننده استفاده  کنید

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده