آیا میتوان محصولات دارای سالیسیلیک اسید را روزانه مصرف کرد؟

 حد مصرف  اسید سالیسیلیک چقدر است؟ فراوانی انواع محصولات سالیسیلیک اسید زیاد است و روش استفاده آن از محصول به محصول دیگر متفاوت است  با این حال  استفاده  حداکثر دوروز یکبار را کافی است. اما همیشه حتما برچسب محصول را بخوانید و طبق دستورالعمل از آن استفاده کنید.

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده