تحقیق و توسعه
قلب سازمان ما، واحد تحقیق و توسعه می باشد . واحد تحقیق و توسعه  شروع سازمان ما بوده است که سایر بخش ها در پیرامون آن به سرعت رشد یافتند.
تکمیل زنجیره ارزش تولید، نیاز ویژه ای به توسعه بر مبنای دانش و آگاهی دارد .از این رو تولید دانش فنی محصولات تکمیل کننده زنجیره ارزش تولید ، اولویت امروز این واحد می باشد.
لازمه رسیدن به اهداف سازمان ما ، این امر را ایجاد می کند که در تیم ما فرایند تحقیق و توسعه در خصوص
هر بخش سازمانی صورت  گیرد.
توسعه روش های تولید و برنامه ریزی  به منظور کاهش هزینه ها ،بهبود فرایند های زیست محیطی ،افزایش سطح ایمنی و تسریع فرایند های اجرای پروژه از جمله مهمترین وظایف این بخش می باشد.