پروژه های صورت گرفته  رایمون

​طراحی و ساخت اسپری درایر و اتمایزر

طراحی و ساخت ایروسول جنریتور

پروژه تفضیلی DL-Methionine​​​​​​​