​امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح و تهیه فرم ها با توجه به فرمت ادارات و موسسات دولتی جهت اخذ مجوزات و اعتبارات

​مدیریت مشاوره (MC)بررسی و تحلیل علل تاخیردر انجام فعالیتهای مهندسی و طراحی، تصحیح و بهنگام آوری(Updating) برنامه، تعیین در صد پیشرفت کار

انواع برج های تقطیر ،انواع مبدل های حرارتی ،ریبویلر،کندانسور ،ایرکولر،انواع راکتور ، انواع درام  و مخازن ذخیره

انجام محاسبات و شبیه سازی تهیه دیاگرام های pfd ,p&id
تهیه فهرست ماشین آلات و تجهیزات،تهیه جداول بار های الکتریکی و...

تهیه نقشه های فونداسیون، تهیه جداول آرماتور بندی، انجام محاسبات ایستائیتهیه نقشه های محوطه سازی

تهیه نقشه های اجرایی و مشخصات فنی، انجام کلیه محاسبات،خدمات فرآیندی
خدمات مکانیک و لوله کشی
​​​​​​​

امکان سنجی

عملیات
کنترل
​​​​​​​پروژه

ساخت
تجهیزات

​طراحی
​​​​​​​ بنیادی

طراحی 
​​​​​​​تفضیلی

سیویل سازه
معماري